CONSILIUL LOCAL

Componența Consiliului Local

Nr. Crt. Nume şi prenume Apartenţă politică
1 POP IOAN PNL
2 GIURGEAN

MARIA DOCHIA

PNL
3 HORŢI PAVEL PNL
4 BULZ NICOLAE PNL
5 MOROGAN VIORICA – ECATERINA PNL
6 VLAD ŞTEFAN PNL
7 DELAMARIAN FLAVIUS PNL
8 RACHITY VALENTIN PNL
9 Grad Gheorghe PSD
10 HANYETZ IOAN PSD
11 BĂNĂȚAN LUCIAN – IOAN PSD
12 GAVRILA DANA PSD ALDE
13 GAL STEFAN UNPR
14 GYORGY IOAN OVIDIU PSD

Atribuțiile Consiliului Local

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.


 Hotărâri ale Consiliului Local

2018

hcl 7 din 2018 – salarii de baza 2018

2017

grila salarizare iulie 2017

1 H aprobare ordine de zi

2 H aprobare pv

3 H rap reg agricol

4 H PROGRAM ACHIZITII

5 H impozite 2017 b

6 H respingere impozite 2017 grad

7 H stab compens pompieri

8 H ecedent definitiv

9 H aprobare ordine de zi

10 H aprobare pv

11 H act adit ADISIG

12 H cotizatie adisigd

13 H delegare ADISIG b

14 H plan 416

15 H PAAR

16 H eva perform secre

17 H casare

18 H asfaltare s

19 tva 19 H asfaltare sm m sg 19 tva

20 H ACS Sînpetru German

21 H alegere presed sedinta

22 H aprobare ordine de zi

23 H aprobare pv

24 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016

25 H aprob buget 2016

26 H ecedent 2016

27 H combustibil

28 H aprobare ordine de zi

29 H aprobare pv

30 H aprob cont exec buget 2016

31 H rectificare buget

32 H nr poturi organigrama

33 H impozite 2018

34 H cotizatie adisigd

35 H aprobare ordine de zi

36 H aprobare pv

37 H rectificare buget

38 H taxa vesela

39 H alegere presed sedinta

40 H aprobare ordine de zi

41 H aprobare pv

42 H rectificare buget

43 H rap reg agricol

44 H cetatean onoare si titluir excelenta

45 H retele scolare

51 H proiect doc iluminat sec si sm

52 H proiect doc camin Munar

53 H proiect doc camin Satu Mare

54 H proiect doc gradinita SG

55 H proiect doc gradinita SM

56 H proiect doc scoala Sg

57 H proiect doc cladire 200 SM

58 H proiect doc vestiar SG

59 H proiect doc pavaj primarie

60 H proiect doc inciunta primarie

61 H proiect doc pod SG

62 H proiect doc sant si pod

63 H modificare Reg Funct CL

64 H organigrama

65 H SALARII 153

66 H proiect PT apa si act aditinal

70 H rectificare buget

71 H actualizare deviz gradi

72 H Plan nitrit

73 H ACS Gloria Secusigiu 2017

74 H ACS Luceafărul Munar

75 H ACS Sînpetru German – modificare ROF 2017

76 H invest Scoal SG si S buna

77 H invest Gradinita SG si SM

78 H aprobare ordine de zi

79 H aprobare pv

80 H rectificare buget b

81 H aprobare modif dom public

82 H membrii consiliu administratie scoala

83 H aprobare ordine de zi

84 H aprobare pv

85 H amenajari trotuare (1)

86 H criterii repa loc fond de stat

87 H rectificare buget b

88 H alegere presed sedinta

89 H aprobare ordine de zi

90 H aprobare pv

91 H incetare mandat Vasile IA

92 H rectificare buget b

93 H indicatori invest Scoal SG si S

94 H indicatori invest Gradinita SG si SM

95 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016

96 H ADIAC

97 H aprobare ordine de zi

98 H aprobare pv

99 H valid disp rectificare buget

100 H rectificare buget b

101 H retele scolare 2018 2019

102 H rectificare suprafata si alipire munar 198 199.

103 H rep locuinte

104 H aprobare ordine de zi

105 H aprobare pv

106 H valid disp rectificare buget

107 H rectificare buget

108 H rectificare suprafata teren sport

109 H rectificare suprafata parc sinpetru

110 H vinzare teren munar horvath

111 H deviz modif sc

112 H deviz modif gradi

113 H impozite 2018

114 H taxa inchiriere camin

115 H aprobare ordine de zi

116 H aprobare pv

117 H valid disp rectificare buget

118 H casare

2016

Hotărâri de Consiliu Local

2015

23 H rectificare buget

20 H decontare naveta cadr did

19 H ADI deseuri

18 H taxe loc inchiriere gradini

17 H Aprobare Expertizei tehnice Camin

16 H aprob buget 2015

12 H Apa aprob deviz apa

9 H ADI Apa canal

8 H ADI Apa canal tarif unic

7 H eva perform secre

6 H acor audit public

5 H rap reg agricol

4 H PAAR

3 H plan

H ind te strazi.modernizare SEC

105 H ind te strazi.modernizare SM M SG

104 H rectificare buget

101 H PROGRAM ACHIZITII

100 H combustibil

99 H casare

98 H ACS Sînpetru German

97 H ACS Luceafărul Munar

96 H ACS Gloria Secusigiu

95 H consultanta juridica

94 H modif dompublic

93 H decontare naveta cadr did

92 H rectificare buget

89 H modif dompublic

86 H impozite 2016

85 H ADIAC

84 H retele scolare

83 H rectificare buget

79 H proiect si caiet sarcini vestiar sportiv munar

78 H proiect si caiet sarcini vestiar sportiv secusigiu

77 H proiect si caiet sarcini amenajare parc sinpetru

76 H proiect si caiet sarcini amenajare parc secusigiu

75 H POAD

74 H decontare naveta cadr did

73 H rectificare buget

70 H membrii consiliu administratie scoala

69 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016

68 H rectificare buget

67 H valid disp rectificare buget

64 H modif dompublic

63 H aprobare pv

61 H rectificare buget

60 H ADI DESEURI ACT AD STATUT

56 H ADI DESEURI CONTAINERE

55 H decontare naveta cadr did

54 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE

53 H PROGRAM ACHIZITII

52 H rectificare buget

51 H utilizarea excedent

48 H cetatean onoare si titluir excelenta

47 HCL Secusigiu

46 H rectificare buget

45 H valid disp rectificare buget

42 H taxa producator b

41 H decontare naveta cadr did

40 H APROBARE ORGANIGRAMA

39 H rectificare buget

35 H aprob cont exec buget 2014

34 H transmitere dacia

33 H decontare naveta cadr did

32 H valid disp rectificare buget

31 H GAL

30 H dem proced imprumut

27 H adiap

26 H utilizarea excedent

25 H adisigd

24 H decontare naveta cadr did


Bugetul

2018

11.01.2018 –  BUGET  —  proiect buget pe anul 2018

21.02.2017 – Proiect de buget 2017

2016

Proiect de buget 2016


Declarații de avere și interese – încetare mandat

declaratie de avere CI

declaratie de avere GG

declaratie de avere GMD

declaratie de avere HI

declaratie de avere HP

declaratie de avere IS

declaratie de avere LM

declaratie de avere MA

declaratie de avere OGP

declaratie de avere P.A

declaratie de avere PA

declaratie de avere PI

declaratie de avere RV

declaratie de avere VS

declaratie de avre IV

declaratie interese BN

declaratie interese CI

declaratie interese GG

declaratie interese GMD

declaratie interese HI

declaratie interese HP

declaratie interese IS

declaratie interese IV

declaratie interese LM

declaratie interese MA

declaratie interese OGP

declaratie interese P.A

declaratie interese PA

declaratie interese PI

declaratie interese RV

declaratie interese VS

declaratie de avere BN

 


Declarații de avere și interese 2019 – 2020

declaratie interese Grad G

declaratie avere Grad G

Declaratie avere Pop I

Declaratie avere Morogan V

Declaratie avere Horti P

declaratie avere Hanyetz I

Declaratie avere Gyorgy O

declaratie avere Giurgean D

Declaratie avere Gavrila D

declaratie avere Gal St

Declaratie avere Delamarian F

Declaratie avere Chesa I

Declaratie avere Bulz N

Declaratie avere Banatan L

Declaratie avere Baiant C

Declaratie avere Vlad St

declaratie avere Rachity V

Declaratie interese Vlad St

Declaratie interese Rachity V

Declaratie interese Pop I

declaratie interese Morogan V

Declaratie interese Horti P

Declaratie interese Hanyetz I

Declaratie interese Gyorgy O

Declaratie interese Giurgean D

Declaratie interese Gavrila D

Declaratie interese Gal St

Declaratie interese Delamarian F

Declaratie interese Chesa I

Declaratie interese Bulz N

declaratie interese Banatan L

Declaratie interese Baiant C


Declarații de avere și interese 2018

Declaratie avere RV

Declaratie avere VS

declaratie avere BCL

Declaratie avere PI

Declaratie avere MVE

Declaratie avere HP

Declaratie avere HI

Declaratie avere GS

Declaratie avere GMD

Declaratie avere GIO

Declaratie avere GG

Declaratie avere GD

Declaratie avere DF viceprimar

Declaratie avere BN

Declaratie avere BL

Declaratie avere primar

Declaratie interese DF viceprimar

Declaratie interese BCL

Declaratie interese BL

Declaratie interese BN

Declaratie interese GD

Declaratie interese GG

Declaratie interese GIO

Declaratie interese GMD

Declaratie interese GS

Declaratie interese HI

Declaratie interese HP

Declaratie interese MVE

Declaratie interese PI

Declaratie interese primar

Declaratie interese RV

Declaratie interese VS


Declarații de avere și interese 2018

Declaratie avere AL

Declaratie avere BM

Declaratie avere CAD

Declaratie avere CL

Declaratie avere CM

Declaratie avere DD

Declaratie avere FCM

Declaratie avere MV

Declaratie avere NV

Declaratie avere VIA

Declaratie avere VN

Declaratie inerese BM

Declaratie inerese DD

Declaratie inerese FCM

Declaratie inerese NV

Declaratie interese AL

Declaratie interese CAD

Declaratie interese CL

Declaratie interese CM

Declaratie interese MV

Declaratie interese VIA

Declaratie interese VN

Declaratie avere BL

Declaratie avere BN

Declaratie avere CI

Declaratie avere DF

Declaratie avere GD

Declaratie avere GDM

Declaratie avere GG

Declaratie avere GIO

declaratie avere GS

Declaratie avere HI

Declaratie avere HP

Declaratie avere ME

Declaratie avere PI

Declaratie avere RV

Declaratie avere VS

Declaratie interese CI

Declaratie interese BL

Declaratie interese BN

Declaratie interese DF

Declaratie interese GD

Declaratie interese GDM

Declaratie interese GG

Declaratie interese GIO

declaratie interese GS

Declaratie interese HI

Declaratie interese HP

Declaratie interese ME

Declaratie interese PI

Declaratie interese VS

Declaratie intrese RV


Declarații de avere și interese 2017

declaratie avere Horti Pavel

declaratie avere Iosim Vladimir

declaratie avere Morogan Ecaterina

declaratie avere Pop Ioan

declaratie avere Rachity Valentin

declaratie avere Vasile Adrian

declaratie inerese Bulz Nicolae

declaratie inerese Horti Pavel

declaratie interese Iosim Vladimir

declaratie interese Banatan Lucian

declaratie interese Chesa Ilie

declaratie interese Delamarian Flavius

declaratie interese Gavrila Dana

declaratie interese Giurgean Dochia

declaratie interese Grad Gheorghe

declaratie interese Gyorgy Ovidiu

declaratie interese Hanyetz Ion

declaratie interese Morogan Ecaterina

declaratie interese Pop Ioan

declaratie interese Rachity Valentin

declaratie interese Vasile Adrian

declaratie interese Vlad Stefan

declaratie avere Banatan Lucian

declaratie avere Vlad Stefan

declaratie avere Bulz Nicolae

declaratie avere Chesa Ilie

declaratie avere Delamarian Flavius

declaratie avere Gavrila Dana

declaratie avere Giurgean Dochia

declaratie avere Grad Gheorghe

declaratie avere Gyorgy Ovidiu

declaratie avere Hanyetz Ion


Declarații de avere și interese 2016

aldan lucia declaratie avere

borha monica declaratie avere

borha monica declaratie interese

cheasa ana dana declaratie interese

chesa ana dana declaratie avere

chesa maria declaratie avere

chesa maria declaratie interese

declaratie avere grecu diana

declaratie avere voia nicoleta

declaratie interese aldan lucia

declaratie interese voia nicoleta

fodor mihaela declaratie avere

fodor mihaela declaratie interese

grecu diana declaratie interese

morcan violeta declaratie avere

morcan violeta declaratie interese

niculescu violeta declaratie avere

niculescu violeta declaratie interese

puleac adrian declaratie avere

puleac adrian declaratie interese

bulz nicolae declaratie avere

bulz nicolae declaratie interese

Chesa Ilie declaratie avere

Chesa Ilie declaratie interese

declaratie avere Giugean Dochia

Giurgean dochia declaratie interese

horti pavel declaratie avere

horti pavel declatatie interese

iuga samuil declaratie avere

iuga samuil declaratie interese

luputiu mircea declaratie avere

luputiu mircea declaratie interese

onu gavril declaratie avere

onu gavril declaratie interese

Pop Ioan declaratie avere

Pop Ioan declaratie intrese

Prodan Ana declaratie avere

Prodan Ana declaratie interese

puleac adrian declaratie avere

puleac adrian declaratie interese

Rachity Valentin declaratie interese

Rachity Valentin declaratie avere

vlad stefan declaratie avere

vlad stefan declaratie interese


Impozite 2016

PH impozite 2016

ANEXA 1IMPOZITE 2016

ANEXA 2 IMPOZITE 2016

ANEXA 3 IMPOZITE 2016