CONSILIUL LOCAL

Componența Consiliului Local

Nr. Crt. Nume şi prenume Apartenţă politică
1 POP IOAN PNL
2 GIURGEAN

MARIA DOCHIA

PNL
3 HORŢI PAVEL PNL
4 BULZ NICOLAE PNL
5 MOROGAN VIORICA – ECATERINA PNL
6 VLAD ŞTEFAN PNL
7 DELAMARIAN FLAVIUS PNL
8 RACHITY VALENTIN PNL
9 Grad Gheorghe PSD
10 IOSIM VLADIMIR UNPR
11 BĂNĂȚAN LUCIAN – IOAN PSD
12 VASILE IOAN –ADRIAN ALDE
13 GYORGY IOAN – OVIDIU PSD
14 GAVRILA DANA PSD
15 HANYERZ ION PSD

Atribuțiile Consiliului Local

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.
(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.


 Hotărâri ale Consiliului Local

2016

Hotărâri de Consiliu Local

2015

23 H rectificare buget

20 H decontare naveta cadr did

19 H ADI deseuri

18 H taxe loc inchiriere gradini

17 H Aprobare Expertizei tehnice Camin

16 H aprob buget 2015

12 H Apa aprob deviz apa

9 H ADI Apa canal

8 H ADI Apa canal tarif unic

7 H eva perform secre

6 H acor audit public

5 H rap reg agricol

4 H PAAR

3 H plan

H ind te strazi.modernizare SEC

105 H ind te strazi.modernizare SM M SG

104 H rectificare buget

101 H PROGRAM ACHIZITII

100 H combustibil

99 H casare

98 H ACS Sînpetru German

97 H ACS Luceafărul Munar

96 H ACS Gloria Secusigiu

95 H consultanta juridica

94 H modif dompublic

93 H decontare naveta cadr did

92 H rectificare buget

89 H modif dompublic

86 H impozite 2016

85 H ADIAC

84 H retele scolare

83 H rectificare buget

79 H proiect si caiet sarcini vestiar sportiv munar

78 H proiect si caiet sarcini vestiar sportiv secusigiu

77 H proiect si caiet sarcini amenajare parc sinpetru

76 H proiect si caiet sarcini amenajare parc secusigiu

75 H POAD

74 H decontare naveta cadr did

73 H rectificare buget

70 H membrii consiliu administratie scoala

69 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016

68 H rectificare buget

67 H valid disp rectificare buget

64 H modif dompublic

63 H aprobare pv

61 H rectificare buget

60 H ADI DESEURI ACT AD STATUT

56 H ADI DESEURI CONTAINERE

55 H decontare naveta cadr did

54 H PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE

53 H PROGRAM ACHIZITII

52 H rectificare buget

51 H utilizarea excedent

48 H cetatean onoare si titluir excelenta

47 HCL Secusigiu

46 H rectificare buget

45 H valid disp rectificare buget

42 H taxa producator b

41 H decontare naveta cadr did

40 H APROBARE ORGANIGRAMA

39 H rectificare buget

35 H aprob cont exec buget 2014

34 H transmitere dacia

33 H decontare naveta cadr did

32 H valid disp rectificare buget

31 H GAL

30 H dem proced imprumut

27 H adiap

26 H utilizarea excedent

25 H adisigd

24 H decontare naveta cadr did


Bugetul

2018

11.01.2018 –  BUGET  —  proiect buget pe anul 2018

21.02.2017 – Proiect de buget 2017

2016

Proiect de buget 2016


Declarații de avere și interese – încetare mandat

declaratie de avere CI

declaratie de avere GG

declaratie de avere GMD

declaratie de avere HI

declaratie de avere HP

declaratie de avere IS

declaratie de avere LM

declaratie de avere MA

declaratie de avere OGP

declaratie de avere P.A

declaratie de avere PA

declaratie de avere PI

declaratie de avere RV

declaratie de avere VS

declaratie de avre IV

declaratie interese BN

declaratie interese CI

declaratie interese GG

declaratie interese GMD

declaratie interese HI

declaratie interese HP

declaratie interese IS

declaratie interese IV

declaratie interese LM

declaratie interese MA

declaratie interese OGP

declaratie interese P.A

declaratie interese PA

declaratie interese PI

declaratie interese RV

declaratie interese VS

declaratie de avere BN


Declarații de avere și interese 2017

declaratie avere Horti Pavel

declaratie avere Iosim Vladimir

declaratie avere Morogan Ecaterina

declaratie avere Pop Ioan

declaratie avere Rachity Valentin

declaratie avere Vasile Adrian

declaratie inerese Bulz Nicolae

declaratie inerese Horti Pavel

declaratie interese Iosim Vladimir

declaratie interese Banatan Lucian

declaratie interese Chesa Ilie

declaratie interese Delamarian Flavius

declaratie interese Gavrila Dana

declaratie interese Giurgean Dochia

declaratie interese Grad Gheorghe

declaratie interese Gyorgy Ovidiu

declaratie interese Hanyetz Ion

declaratie interese Morogan Ecaterina

declaratie interese Pop Ioan

declaratie interese Rachity Valentin

declaratie interese Vasile Adrian

declaratie interese Vlad Stefan

declaratie avere Banatan Lucian

declaratie avere Vlad Stefan

declaratie avere Bulz Nicolae

declaratie avere Chesa Ilie

declaratie avere Delamarian Flavius

declaratie avere Gavrila Dana

declaratie avere Giurgean Dochia

declaratie avere Grad Gheorghe

declaratie avere Gyorgy Ovidiu

declaratie avere Hanyetz Ion


Declarații de avere și interese 2016

aldan lucia declaratie avere

borha monica declaratie avere

borha monica declaratie interese

cheasa ana dana declaratie interese

chesa ana dana declaratie avere

chesa maria declaratie avere

chesa maria declaratie interese

declaratie avere grecu diana

declaratie avere voia nicoleta

declaratie interese aldan lucia

declaratie interese voia nicoleta

fodor mihaela declaratie avere

fodor mihaela declaratie interese

grecu diana declaratie interese

morcan violeta declaratie avere

morcan violeta declaratie interese

niculescu violeta declaratie avere

niculescu violeta declaratie interese

puleac adrian declaratie avere

puleac adrian declaratie interese

bulz nicolae declaratie avere

bulz nicolae declaratie interese

Chesa Ilie declaratie avere

Chesa Ilie declaratie interese

declaratie avere Giugean Dochia

Giurgean dochia declaratie interese

horti pavel declaratie avere

horti pavel declatatie interese

iuga samuil declaratie avere

iuga samuil declaratie interese

luputiu mircea declaratie avere

luputiu mircea declaratie interese

onu gavril declaratie avere

onu gavril declaratie interese

Pop Ioan declaratie avere

Pop Ioan declaratie intrese

Prodan Ana declaratie avere

Prodan Ana declaratie interese

puleac adrian declaratie avere

puleac adrian declaratie interese

Rachity Valentin declaratie interese

Rachity Valentin declaratie avere

vlad stefan declaratie avere

vlad stefan declaratie interese


Impozite 2016

PH impozite 2016

ANEXA 1IMPOZITE 2016

ANEXA 2 IMPOZITE 2016

ANEXA 3 IMPOZITE 2016