INFORMATII DESPRE PESTA PORCINA

ANSVSA – NOTIFICARE DE INSTAURARE A ZONEI AFECTATE SI MASURILE CE SE IMPUN

notificare ANSVSA – privind pesta porcina

SE ÎNCHID TEMPORAR TÂRGURILE SĂPTAMÂNALE DIN COMUNĂ

ANUNT

Scanned Image

Atenție la focurile deschise!

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştiinţă următoarele măsuri care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum şi stingerea jarului dupã terminarea activitãţii; 

•Arderea miriştilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii; 

•Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţã de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat şi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;

•Arderea miriştilor se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat in urma intocmirii documentatiei prealabile de catre Garda de Mediu.

Încalcarea prevederilor susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încalcari autoritatilor abilitate (poliţie, pompieri), atrage după sine raspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.

SVSU Secusigiu

Informaţii utile privind înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care justifică acest lucru prin: contract de întreţinere, testament, rentă viageră sau alte cazuri asimilate celor menţionate).

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În aceste cazuri, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

a)certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea,  sigiliul/ştampila  unităţii  sanitare,  în  care trebuie consemnată  cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

 b)certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz; 

c)actul de identitate al decedatului;

d)livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat; 

e)fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Primăria Comunei Secusigiu

ATENȚIE! Pesta Porcină adusă de mistreți la Sânpetru German, Felnac și Zădăreni

Probleme mari pentru comuna Secusigiu în această perioadă. Porcii mistreți au adus pesta porcină africană în zona comunei noastre din Județul Arad, fiind descoperite focare la Sânpetru German, Zădăreni și Felnac, astfel încât s-a instituit carantină pe toate aceste comune.

Virusul este mortal pentru porci, fiind transmisibil, astfel încât autoritățile locale, împreună cu reprezentanții DSV și a celorlate instituții abilitate au luat măsuri pentru a preveni răspândirea virusului. S-au întreprins ample acțiuni de dezinfecție, fiind montate și covoare de dezinfecție pentru autoturisme, pe raza drumurilor județene și comunale organizându-se filtre împreună cu poliția.

Este un mare necaz pentru comună, datorită apariției focarelor de pestă fiind sacrificați mulți porci din gospodării, fapt ce reprezintă pagubă pentru consătenii aflați în această situație.

De asemenea, la nivel județean s-a luat măsura împușcării tuturor porcilor mistreți de pe fondurile de vânâtoare învecinate, anume pentru a preveni răspândirea virusului.

Totodată, au intrat în supraveghere comuna Vinga și orașul Pecica, aceste unități administrativ teritoriale învecinându-se și ele cu fondurile de vânătoare de unde se presupune că au venit mistreții care au adus cu ei virusul gripei porcine.

Să sperăm că nu se extind focarele de infecție și situația va reveni la normal, dar pentru aceasta fiecare trebuie să respecte normele de protecție și de prevenire a răspândirii bolii.

Read more »

Informaţii privind Căsătoria

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, ei poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte: 

a)documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;

 b)certificatul de naştere, în original şi în copie;

c)certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;

d)documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a)certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960;

b)certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. Read more »

Sărbătoarea localității Sânpetru German

Primarul Cheșa Ilie, cu susținerea Consiliului Local, a dorit ca și localitatea Sânpetru German să aibă o sărbătoare autentică, dedicată comunității locale, o sărbătoare reprezentativă.

Această a 3-a ediție a sărbătorii, a reușit să surprindă pe toată lumea prin amploare și organizare.  În cadrul sărbătorii au fost de toate pentru toți: spectacol folcloric, jocuri pentru copii, terase cu mici și bere, distracție și voie bună peste tot.

 Toate acestea s-au văzut și s-au simțit la sărbătoare, totul sub titulatura „Sărbătoarea Localității Sânpetru German”. Așadar, o zi de sărbătoare de neuitat! 

Spectacolul folcloric anume pregătit pentru această zi de sărbătoare a cuprins un program artistic frumos, pe scenă urcând, rând pe rând, interpreții anume chemați pentru această zi a bucuriei, zi dedicată localității Sânpetru German.

S-a cântat și s-a dansat, totul în aplauzele publicului venit să se bucure de ceea ce organizatorii au pregătit pentru ziua de sărbătoare. O zi care a fost cu adevărat călduroasă, nu doar prin vremea însorită, ci și prin spectacolul folcloric de aici, din inima localității Sânpetru German. Read more »

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German reprezintă un eveniment deosebit, care la fel ca și hramurile celorlalte biserici ortodoxe din comună fac parte din istoria comunei, fiind tradiții reprezentative pentru comuna Secusigiu. 

Este frumos să vedem aceste sărbători și astăzi, lucru ce arată existența unei cinstiri a Bisericii, ca instituție de bază și centrală a vieții comunității locale.

Hramul a avut loc de marea sărbătoare a Sființilor Petru și Pavel, care sunt și părinții spirituali ai Bisericii, ocrotitorii acesteia! Astfel, la această dată, toată comunitatea ortodoxă din Sânpetru German a venit la biserică pentru a marca și sărbătorii Hramul Bisericii, pentru a aduce cinstire și rugă în fața lui Dumnezeu! Read more »