Anunț

“COMUNA SECUSIGIU titular al proiectului ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUSIGIU CU SATELE SECUSIGIU, SATU MARE, MUNAR, SÂNPETRU GERMAN – PENTRU MODIFICAREA DE TEMĂ LA LUCRĂRILE  ÎNCEPUTE ÎN BAZA AC NR. 10/23.03.2012 ŞI LUCRĂRI – FRONT DE CAPTARE APĂ (6 FORAJE), GOSPODĂRIE DE APĂ, CONDUCTE DE ADUCŢIUNE, PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE, RACORD LA SEN ŞI DIRIGINTE DE SANTIER” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  – Nu se supune evaluării impactului asupra mediului – de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul menţionat mai sus, propus a fi implementat în intravilanul și extravilanul comunei Secusigiu, jud. Arad
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, de luni până vineri, între orele 08-16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28.03.2017”

Anunț

SAMANTA  DE VANZARE

Porumb:

– Turda 201 – 120 lei – sac 25.000 boabe

– Olt – 130,00 lei – sac 25.000 boabe

– Jumbo 48 –  180 lei – sac 25.000 boabe

– ZP Dalmak – 180 lei – sac 25.000 boabe

– BC 408-180 lei-sac 25.000 boabe

Alte soiuri:

Monsanto, KWS, Pioneer,Dekalb-  la comanda

Floarea soarelui:

– Performer – 150 lei – sac de 5kg

– Favorit      –  150 ·Ieisac 5kg

Lucerna import   Italia:

– Sac 10 kg – 32 lei/kg

CEREALE PAIOSE ;

— Ovaz –   2,50Iei/kg

–Orzoaica – 2,90Iei/kg

PENTRU ERBICIDE SE POATE FACE COMANDA DIN TOATE CATEGORIILE

La achizitionarea  produselor  in valoare de 2000 lei si peste, se poate incheia contract.

Informatii   ALDAN  MARIAN  MUNAR NR.78

TELEFON   0747924391

Informaţii utile privind Căsătoria

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii. Read more »

În atenția cetățenilor: Despre înscrierea la clasa pregătitoare!

Conform noului proiect de lege, copiii nu vor mai putea fi înscrişi la clasa I dacă nu au trecut înainte prin clasa pregătitoare. În clasa I se pot înscrie numai copiii care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2017 şi care au terminat clasa pregătitoare. De asemenea, înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie.
Potrivit proiectului, cererile de înscriere se completează începând cu 27 februarie, online sau la unitatea de învăţământ. Read more »

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Read more »

Compartimentul Urbanism Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.
Primăria Secusigiu

În atenția cetățenilor!

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau  înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport,  are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei,  în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie fiscală, împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi a actului de identitate.
Primăria Secusigiu

Facilități fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de handicap grav şi accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele şi impozitele: pe clădiri şi teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015.
-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; Read more »

Conform legislației naționale, din 1 ianuarie au apărut noi reglementări privind salubritatea

De la 1 ianuarie 2017  au intrat în vigoare reglementările legislative prevăzute în art. I punct 6 din OG 31/2013 pentru completarea și modificarea OG 196/2005 privind Fondul de Mediu,  aprobată prin Legea nr. 384/2013. Read more »

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția

Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic. Acest fapt denotă că o parte dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens. Curtea de conturi, la toate controalele pe care le efectuează, somează primăriile să pună în aplicare procedurile de executare silită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale. Read more »